مرکز تعاملات راهبردی و توسعه فناوری
Daneshyar.IRمرکز آموزش و توانمندسازی کسب و کار
ProBiz.IRمرکز مشاوره و تسهیلگری کسب و کار
FarsChallenge.IRرویدادهای فناورانه
eRFX.IRسامانه بهم رسانی فناورانه
Meetrix.IRسامانه جلسات آنلاین